Andreas Henrik Stibolt

Marie von Stibolt

Datter af Andreas Henrik Stibolt og Christiane de Hemmer

Holstein

Linien Fürstenberg

Linjen Fürstenberg

Adam Christopher von Holstein til Netzeband og Buchholtz (1631-1690) — af linjen Fürstenberg — trådte i dansk tjeneste som oberstløjtnant. Blandt hans mange børn skal nævnes storkansleren, grev Ulrich Adolph Holstein (s. d.), generalmajor Ditlev von Holstein (1669-1721), overhofmarskal hos dronning Anna Sophie, senere præses i Politi- og Kommercekollegiet og sidst kongens hofmarskal og stiftamtmand på Sjælland, kammerherre og hvid ridderChristian Frederik von Holstein til Cathrinebjerg (1678-1747) og endelig overjægermester hos dronning Anna Sophie, hvid ridder Henning Christopher von Holstein til Nütschau (1679-1753). Den ældste af disse brødre, Ulrich Adolph, blev 4. september 1700 ophøjet til friherre af Fuirendal og 1. januar 1708 til lensgreve af Holsteinborg med følgende våben: Skjoldet firdelt, 1. og 4. felt tværdelt ved et firtindet tindesnit af sølv og rødt, dannet efter hans mødrene slægts, de Reventlow'ers skjoldmærke, 2. og 3. en rød rude i sølv, ført af hans farmødrene slægt, de Schwerin'er, et hjerteskjold viser slægtens stamvåben. Skjoldet, der holdes af to vildmænd, bærer tre hjelme, den midterste prydet med Holsteinernes eget hjelmtegn, den højre — heraldisk regnet — med et guldrandet, rundt blåt skjold mellem et sølv og et rødt vesselhorn, stukne gennem en krone (hentet fra det grevelige Reventlowske våben), den venstre med Schwerinernes hjelmtegn, en rød strudsfjer mellem to sølv strudsfjer, hver belagt med en rude af modsat farve. Med patent af 6. maj 1729 tildeltes alle lensgreve Ulrich Adolph Holsteins ægte descendenter på sværdsiden lensgrevelig rang, og den 13. april 1733 blev de optaget i Det slesvig-holstenske Ridderskab og blev dermed anerkendt som tyske grever. Med patent af 9. februar 1753 fulgte en efterbevilling på den grevelige titel i tillæg til titlen som baroner af Fuirendal.

Som lensgreve af Holsteinborg efterfulgtes Ulrich Adolph af sin ældste søn, generalløjtnant af kavalleriet, gehejmeråd, kammerherre og hvid ridder, lensgrev Frederik Conrad Holstein til grevskabet Holsteinborg og til Basnæs (1704-1749), hvis søn, lensgrev Henrik, foruden grevskabet besad godserne Waterneverstorff, Farve og Gross-Kolmar i Holsten. Dennes søn, kammerherre, lensgreve Frederik Adolph Holstein (1784-1836), blev fader til politikeren, overkammerherre, konsejlspræsident Ludvig Henrik Carl Herman lensgreve Holstein-Holsteinborg (1815-1892). Ved dennes død tilfaldt grevskabet han søn, hofjægermester, lensgreve Frederik Conrad Christian Christopher Holstein (1856-1924), navnlig kendt for sin virksomhed for Indre Mission. Han afløste grevskabet i 1921. Hans fætter var digteren Ludvig Ditlev Holstein (1864-1943). Ludvig Holstein-Holsteinborgs søn var ingeniøren Harald Holstein (1879-1967), der var farfader til erhvervslederne Harald (født 1945) og Lars Holstein (født 1959).

Ovennævnte grev U.A. Holsteins yngre søn, amtmand over Flensborg Amt, senere virkelig landråd, gehejmekonferensråd, kammerherre og hvid ridder, grev Christian Ditlev Holstein (1707-1760), blev fader til Københavnsoverpræsident, grev Ulrik Adolph Holstein (1731-1789).

Den nævnte generalmajor Ditlev von Holstein var fader til generalløjtnant og hvid ridder Adam Eggert von Holstein (1708-1784), til generalløjtnant, kammerherre og hvid ridder Conrad von Holstein (1711-1784) og til generalmajor Ulrik Adolph von Holstein (1713-1783). Gehejmeråd, kammerherre Christian Frederik von Holstein til Lystrup og Jomfruens Egede (1758-1828), hvis farmoder, ovennævnte overhofmarskal Christian Frederik von Holsteins hustru, f. von Schack, var svigerinde til stamhuset Rathlousdals opretter, kom i besiddelse af dette majorat. Sønnen, major, kammerherre Niels Rosenkrantz von Holstein (1786-1846), forenede ifølge patent af 28. maj 1828 de Rathlou'ers navn og våben med sit eget.

Ovennævnte overjægermester Henning Christopher von Holsteins søn, oberstløjtnant Ulrich Adolph von Holstein (1714-1781), var farfader til den ivrigt dansksindede amtmand i Gottorp Amt, kgl. kommissarius ved den slesvigske stænderforsamling og medlem af Rigsrådet, kammerherre Ulrich Adolph von Holstein (1803-1864). Dennes brodersøn, oberstløjtnant Frederik Conrad von Holstein (1847-1929), har gennem en årrække samlet et meget omfattende, utrykt materiale til slægtens historie. En af overjægermesterens yngre sønner, byfoged i Store Heddinge Adam Casper von Holstein (1741-1817), var fader til teaterchefen, generalløjtnant Frederik Conrad von Holstein (1771-1853), hvis ældste søn, major, kammerherre Ernst Frederik von Holstein (1801-1883), blev overpostmester i Lübeck.

Kilde: Wikipedia


Marie von Stibolt, født i København 15. januar 1778, døbt i Holmens Kirke den 25. januar 1778, død 3. september 1821 af krampe og barselsnød og begravet 7. september 1821 fra Skt. Mikkel, Slagelse, Sorø.

1801 boede hun: København, Garden til Fods Caserne ved Nørre Vold.

Gift 12. maj 1797 i København, Garnisons Kirke, med Henning Christopher von Holstein, født 12. marts 1769 i Store Heddinge, død 29, august 1836 i København, søn af Adam Casper von Holstein (1741-1817) og hustru Birgitte Nielsdatter Schandorph. 13 børn.

 1. Andreas Hendrich von Holstein, 1798-1885.
 2. Christiane Marie Holstsen, 1799-1860.
 3. Christiane Frederikke Holstein, 1802-1853.
 4. Christian Frederik von Holstein, 1802-1872.
 5. Ottilia Charlotte HENRIETTE Holstein, 1804-1861.
 6. Harald Hother Edouard von Holstein, 1807-1846.
 7. Hjalmar von Holstein, 1808-1878.
 8. Halfdan Valdemar Holstein, 1810-1859.
 9. Alfred Helge Holstein, 1812-1898.
 10. Skjold Fridleif, 1813-1813.
 11. Wilhelmine Christiane Ulrikke Holstein, 1815-1899.
 12. Christiane Elisabeth Holstein, 1817-1900.
 13. Søn, udøbt, 1821-1821.


Henning Christopher von Holsteins erhverv: Underofficer ved 1. sjællandske bataljon, 1787 fænrik à la suite ved Sjællandske Infanteri regiment, 1789 fænrik ved 1. Bataljon lette Infanteri, 1793 secondløjtnant, 1794 secondløjtnant ved Livgarden til Fods, 1795-1809 adjudant, 1798 Kammerjunker ... 1809-1812 kompagnichef ved 1. Livgardebataljon, 2. kompagni ... 1812. told- og konsumptionsinspektør i Slagelse, 1813 karakter major, tillagt oberstløjtnants karakter.


Folketælling 1787: Hening Christoffer Holstein 18 år, Volonteur ved Sjællandske.Regiment, logerende Antonistræde 323, København.

Folketælling 1801: Garden til Fods Caserne ved Nørre Vold, København, Henning Christopher von Holstein 32 år, Kammerjunker, Lieutenant og Adjudant - hans kone Maria von Stibolt 20 år - deres børn Andreas Hendrich 3 år og Maria Christine 2 år - en tjenestepige.

Folketælling 1834: Smedegade No. 46, Slagelse købstad, Sorø amt. 65 år, Enkemand, Kammerjunker og consumtionsinspecteur (toldinspecteur) - hans døtre Christiane Maria 34 år, Christiane Frederikke 32 år, Otilia Charlotte Henriette 29 år, Wilhelmine Christiane Ulrikke 19 år og Christiane Elisabeth 17 år - hans søster Dorothea Frederikke von Holstein 39 år, Ugift - plejedatter Wilhelmine Henriette Hansen 20 år - en tjenestepige og en tjenestekarl.


Også i det Holsteinske hjem var H. C. Andersen en kærkommen gæst ... Datteren Christiane førte hus efter moderens død og skriver ved Andersens bortrejse følgende stambogsblad:

Livet er en Drøm;

Drøm længe og Lykkelig.

Lille Antvorskov, den 22. maj 1826.

Kilde: Google search, henning christoph von holstein/venner.


Deres børn

(Andreas og Christianes børnebørn)

Andreas Hendrich von Holstein, født 13. marts 1798 i København, død 7. november 1885.

I 1836 var han major i Garden, senere postmester i Kiel; kammerherre og R. af D.

Gift 30. maj 1836 i København  med Henriette Marie Olivarius, født 5. august 1811 i Rønne, død 16. juni 1864 i Kiel.

 

Henriette Marie Olivarius(1811-1864), datter af Henrik Elias Olivarius og hustru Adelheid Margrethe Christine Rømer.

Christiane Marie Holstsen, Født 14. oktober 1799 i københavn, død 16. juni 1860.

Christiane Frederikke Holstein, født 10. marts 1802 i København, død 22. februar1853.

Christian Frederik von Holstein (til Eriksholm), født 10. marts 1802 i København, død 8. maj 1872.

Gift 23. april 1828 med Engelbrethine MARIE Jacobsen.

Engelbrechtine MARIE Jacobsen

Ottilia Charlotte HENRIETTE Holstein, født 14. december 1804 i København.

Harald Hother Edouard von Holstein, født 5. januar 1807, død i 1846. Cand.jur., postmester i Stubbekøbing.

Gift 23. juli 1841 med Johanne Christiane Margrethe Bjering, født 24. januar 1822, død 24. december 1854.

Hjalmar von Holstein, født 23. september 1808 i København (Garnison), død 24. april 1878.

Gift 1835 med Marie Augusta Carøe, født 25. maj 1815 i København, død 20. februar 1854 i Frederikshavn.

5 børn i første ægteskab.

Gift 2. gang 20. april 1855 med Marie Frederikke Uldall, født 2. oktober 1830 i Helsingør.

.

Marie Frederikke Uldall

Halfdan Valdemar Holstein, født 28. maj 1810 i Slagelse, død 27. oktober 1859 i Roskilde..

Halfdan Valdemar Holstein blev student i 1830 i Slagelse. Han tog eksamen som cand. theol. 11 juli 1840. Efter august 1840 lærer i Frederiksberg, København. Han er registreret i folketællingen i 1845 som boende i Brolæggerstræde, Snarens, København.

17 maj 1847 var han kateket i Vor Frelser, København . Han er registreret i folketællingen i 1850 som boende i Prinsensgade, Christianshavn, København.

9 februar 1850 var han kateket i Køge. 5 maj 1855 sognepræst i Laurbjerg-Lerbjerg, Galten, Randers, og 20 august 1859 var han sognepræst i Agri-Egens, Mols, Randers.

Gift 6. juli 1844 på Frederiksberg med Henriette Vilhelmine Tack, født 3. marts 1818 på Christianshavn, død 21. august 1861 i Roskilde.

5 børn.

Alfred Helge Holstein, født 1813, død 1898..

Wilhelmine Christiane Ulrikke Holstein, født 1815 i Slagelse, død 1899.

Christiane Elisabeth Holstein, født 1817 i Slagelse, død 1900.