Andreas Henrik Stibolt

SØSKENDE

Thiel Erik Stibolt var søn af Casper Henrik Stibolt og dennes første hustru Charlotte Hedevig Becher (1710-1726). Andreas Henrik Stibolts halvbroder.

Hans Henrik (H.H.) Stibolt (1735-1793) - Link til Weilbach.

Billedet er link til Den Store Danske.

Ernst Wilhelm Stibolt (1742-1796)

Billedet er link til tidsskriftet med artiklen: SØOFFICEREN ERNST WILHELM STIBOLT OG HANS DELTAGELSE I DEN NORDAMERIKANSKE UAFHÆNGIGHEDSKRIG 1781-82 af Miikael Kristian Hansen.

Thiel Erik Stibolt, født 1. maj 1726 på Christiansø, 1749 Sekondløjtnant i søetaten, 1755 Premierløjtnant, 1758 Kaptainløjtnant, 1763 karakt. og 1764 virkelig Kaptain, 1770 karakt. og 1780 virklig Kommandørkaptain, 1789 Indrulleringschef for Lollands, Falsters og Møens Distrikt, død 20.  september 1790 i Nykøbing Falster.

Gift 21. marts 1758 i Holmens Kirke i København med Cathrine Bille, døbt 21. august 1738 i Holmens Kirke og død 6. april 1810 i Nykøbing Falster. Datter af kontreadmiral Daniel Ernst Bille (1711-1790) og Johanne Sophie Amalie Stibolt (1716-1788). 3 børn:

  1. Catharina Laurentia Stibolt, født 1759 i København, død 9. oktober 1814 i Nykøbing Falster. Gift 16. maj 1795 i Nykøbing med birkedommer Peder Dahlstrøm, født 13. august 1755, død 10. april 1829 i Nykøbing Falster.

1 barn: Mathias Dahlstrøm, født i 1796..

  1. Sophie Stibolt (1763-1766). Begravet fra Holmens Kirke.
  2. Charlotte Hedevig Stibolt, født 1764, død 23. juni 1811, gift 16. jan 1790 i Nykøbing Falster med Georg Seidelin Jessen, født 2. november 1763, død 13. juli 1809 i Skien, Norge. 9 børn:

Georg Stibolt Jessen, født 21. september 1792 i Skien. Død 23. september 1793 i Skien. Norge.

Georg Stibolt Jessen, født 12, februar 1794 i Nyborg. Død 28. august 1844.

Ernst Stibolt Jessen, født 17. juli 1795 i Skien. Død 1810 i Skien, Norge.

Thalia Cathrine Stibolt Jessen, født 7. juni 1795 i Skien. Død 12. september 1829. Gift med Ulrik Frederik Cudrio, født 4. november 1794 i Skien. Død 10. januar 1851.

Louise Cathrine Stibolt Jessen, født 11. juli 1798 i Skien, Norge.

Christiane Charlotte Stibolt Jessen, født 1799 i Skien, Norge.

Just Urban Eugenius Stibolt Jessen, født 6. maj 1801 i Skien, Norge. Død 10. februar 1851 i København. Gift 1) Khristine Marie Dubiger, død 1835. 2) Antonia Georgine Saaby, født 10. oktober 1808, død 16. jun 1882 i Nykøbing Falster.

Hulda Urania Stibolt Jessen, født 26. januar 1804 i Skien,

Enlalia Sophie Stibolt Jessen, født 1805 i Skien, Norge.


Fra Schiønnings dagbog 1775:

Den 25. april 1775. Blev Kommandør Kaptajn T.E. Stibolt og Kaptajn Wintherfeldt kommanderede med Orlogsskibene Dannebrog og Holsten at gaa til Trosvig i Norge og der at forblive ved samme i to År. Kontreadmiral Fischer var i Begyndelsen af Måneden ved en kabinetsordre kommanderet til at være Chef over Friderichsværns Værft og Flotillen i Norge. Ovenmeldte Kommando var meget imod Admiral Fischers Vilje, men man havde og noget imod ham fra de Struenske Tider. Admiral Rømeling deklarerede, at han havde været ganske uvidende derom. Således havde kabinetsordrerne alt længe igen begyndt at svie for mange.

Den 27. maj 1775. T. E. Stibolt i selvmordstanker. … Orlogsskibene Dannebrog og Holsten som skulle gå til Trosvig i Norge lå på Reden inden for Trekroner. Admiral Fischer gik op med samme. T. E. Stibolt, der ikke kunne tage sin kone og børn med til Norge, og heller ikke kunne finde sig i at skille (sig) fra dem for den tid, var derover bleven distraix i hovedet og havde adskillige gange villet sprunget over bord ud af kahytsvinduerne, så man stedse måtte have et vågent øje med ham. I søndags den 21. fejlede han intet endnu, da mødte jeg ham uden for Holmen, og persuaderet mig til at gå ind til admiral Rømeling med sig, blandt andet ønskede Rømeling, at skibene hastig kunne blive færdige for at gå sejl. Stibolt havde da den uforsigtighed at sige, at han kunne og behøve nogen tid med sine affærer, da han for adskillige år skulle rykke op til Norge, uden tvivl sagde han dette for naget at give sin misfornøjelse over denne tur til kende. Men dette svar kunne jeg se stødte Rømeling, som svarede at Kongens tjeneste ikke kunne bie efter sådant etc. Og da vi gik, sagde han endnu engang, at han ville udbede sig med skibet al den hast af ham som mulig, for resten var han ikke i nogen måde uhøflig imod ham. Men Stibolt, der var Krabbes svoger, var vant til i etaten at blive føjet i alt hvad han ville, kunne nu ikke have denne fordel, da man må sige til Rømelings berømmelse, at han ikke tog parti i etaten, som Rosenkrantz, men stedse forlangede tjenesten af enhver eftersom den tilkom, og Krabbe kunne derfor intet i hans tid udvirke for sin store familie, som den ikke kunne tilkomme. Dette Svar derfor af Rømeling og denne strengering kunne jeg derfor se, var Stibolt fremmed, og at han tog fortrydelig, da han var meget ærbar og tavs, da han kom ud, og jeg hørte nogle Dage derefter, Begyndelsen til hans Sygdom. I sig selv ser jeg dog ikke, han kunne have noget at klage. Han var en flink Officer, men skøttede ikke om at gaa til Søs, en Tour måtte han dog tage, for ikke at blive anset for de aldeles uskikkede og ubrugelige Officerer, sidst han blev udkommanderet havde han straks den første Dag han gik ombord den Maleur at brække sin Arm så at en anden måtte kommanderes, nu kunne han ikke slippe sin Tour bedre end blot med denne oversejling til Norge, hvor der endog var en Admiral ombord der havde som overkommando, og for Resten divertere sig i Norge disse År, hvor da næsten intet havde at forrette. B. Bille ældre end han havde for ham måtte gjort samme Tour. Jeg anfører kun dette, fordi Krabbes Familie ved denne Lejlighed har villet fortalt Admiral Rømeling som jeg dog ikke kan se paa noget Måde at have Skyld. Stibolts egen svigerfader, Kommandør D. Bille holdt og paa ingen Måde med ham, men selv havde gjort ham bebrejdelser ved denne og flere Lejligheder.


Dødfødt bror (1727-1727).

Niels Madsen Stibolt, født 24 marts 1728 på Christiansø. Søofficer og tegner. Død 3. december 1752 i Ostindien om bord på orlogsskibet Bornholm. Begravet i Atchin, Sumatra.

Citat fra Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon:

Niels Stibolt må have udmærket sig ved sine kunstneriske evner, da han på opfordring af C.P. Rothe tegnede 6 søkort, der viser skuepladserne for Tordenskjolds sømilitære bedrifter. De to af dem, der viser angrebet på Dynekilen 1716 og på Strømstad 1717 er perspektiviske prospekter af en vis kunstnerisk valør. Stukket af H. og G. de Lode og "Friedrich" blev søkortene sat som illustrationer i Rothes skildring af Tordenskjolds levned.

Søster, død som spæd (1729-1729)


Michelle Ottilie Stibolt (1730-1731)

Michelle Ottilie Stibolt, født 16. oktober 1731 på Christiansø. Død 1. juni 1802.

Gift 8 maj 1757 med proviantforvalter på Christiansø Henrik Lorentz Schiøtz fra 1766 ejer af Sellesborg på Bornholm. 1 barn.

  • Jacob Jacobsen Schiøtz

Charlotte Hedevig Stibolt, født 18. maj 1733 på Christiansø. Død 3. september 1805.

Gift 1749 med kommandørkaptajn Herman Bohn Wolfsen, født i Svaneke  27. februar 1708, død i Svaneke 31. januar 1791. Det var Herman Bohn Wolfsens 2. ægteskab. Hans 1. ægteskab var indgået 28 september 1745 med Cathrine Leegaard (1725-1746), hvor de havde fået en søn Christian Leegaard Hermansen Wolfsen (1746-1809).

I ægteskabet med Charlotte Hedevig Stibolt var der 2 børn.

  1. Casper Henrich Hermansen Wolfsen (1750-     )
  2. Herman Johan Poul Bohn Hermansen Wolfsen (1752-1779)

Adelskalender bind 1912:

Hans Henrik Stibolt, født. 2. maj 1735 på Christiansø, 1756 Sekondløjtnant i søetaten, 1761 premierløjtnant, 1768 Kaptainløjtnant, 1770 Kaptain, 1781 Indrulleringschef i Lolland, Falsters og Møens distrikt, 1783 Kommandørkaptajn, afskediget 1786, død 15. sept. 1793 i Nykøbing Falster, ugift.


Fra T. A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932 (København 1935) Vol. II.p.558.:

00.00.1755: Kadet.

30.12.1756: Sekondløjtnant i Søetaten.

02.01.1761: Premierløjtnant.

00.00.1762: Ophold på Christiansø om vinteren.

00.00.1763: Næstkommanderende på fregatten Havfruen til Marokko.

23.01.1766: Løjtnant ved Søkadetkorpset.

00.00.1766: Orlogsskibet Danmark, lærer for kadetterne.

03.02.1767: Næstkommanderende ved Søkadetkorpset.

27.04.1768: Kaptajnløjtnant.

00.00.1768: Med fregatten Tranquebar, kadetskib.

31.05.1970: Kaptajn.

00.00.1770: Næstkommanderende i orlogsskibet Grønland i eskadre til Middelhavet

                    (til 1772).

00.00.1974: Chef for fregatten Samsøe, kadetskib.

00.00.1975: Samme.

00.00.1976: Afgang fra Søakademiet.

00.00.1780: Næstkommanderende i orlogsskibet Prinsesse Sophie Fredericia.

17.05.1781: Indrulleringschef i Lolland, Falster, Møens distrikt.

08.05.1783: Kommandørkaptajn.

09.06.1786: Afsked på grund af svagelighed. Mavekrampe, gigt og dårligt syn. Med fuld     

          gage i pension.

15.09.1793: Død i Nykøbing Falster.


Citat fra Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon:

H.H. Stibolt arbejdede som tegner sammen med sin broder A.S. ud fra deres fælles interesse for kadetternes oplæring. Ingen af de rene skibstyper i de to brødres typesamlinger er signerede. Signaturen H.H.S. findes derimod på 12 studier af danske orlogsskibes sejlmanøvrer til søs i relation til vinden og nærliggende fartøjer. De ligger i typesamlingen fra 1763, der kun rummer få rene typer og derfor ud fra titlen at dømme næppe kan være intakt. Den var dediceret til Frederik V, der helt eller delvis kan have overladt den til porcelænsfabrikken. I samlingen ligger også bladet med de to fine små tegninger af prinsesse Sophia Frederikkes ankomst 1774. S. synes at have været den mest talentfulde af de begavede kommandantsønner fra Christiansø. Hans studier af sejlskibe set i forskellige stillinger i søen og den bagvedliggende praktiske undervisning af kadetterne er et første led i udviklingen af dansk marinemaleri i de følgende 100 år.

Tøger Frederik Stibolt (1737-1754), Voluntør i Marinen, død på togt i Middelhavet.

Ernst Wilhelm Stibolt

Adelskalender 1912: Født 14 februar 1742 på Christiansø. 1763 sekondløjtnant i søetaten, 1767 premierløjtnant, 1768 sendt udenlands for at studere skibsbyggeri, 1776 kaptainløjtnant, tjente 1778-82 med udmærkelse på den franske flåde, 1781 kaptain, generaladjudant, 1781 Interims- og 1790 virkl. fabriksmester, 1790 Kommandørkaptajn, afskediget 12. februar 1796. Død 29. februar 1796. Begravet fra Helliggeistekirke i København.

Gift 8. juli 1791 i Holmens Kirke med Kirsten Güldenkrone Kaas (Mur), født 5. januar 1769, død 30 december 1841.


Dansk Biografisk Leksikon:

Stibolt, Ernst Wilhelm, 1741-96, Søofficer, Broder til foranstaaende Andreas Henrik S., er født paa Christiansø 14. Febr. 1741. Han blev Sekondlieutenant i Marinen 1763, Premierlieutenant 1767, Kapitajnlieutenant 1776, Kapitajn 1781 og Kommandørkapitajn 1790.

Strax efter sin Udnævnelse til Officer bestemtes han til Uddannelse som Skibskonstruktør hos daværende Fabriksmester Krabbe og ansattes som Avskultant i Konstruktionskommissionen. 1768 rejste han sammen med Henrik Gerner (V, 614) paa en Studierejse til England, Frankrig og Holland, hjemkom fra denne 1774 og blev derefter Lærer i Skibsbygning for Kadetterne. Gerner var imidlertid bleven udnævnt til Fabriksmester; der var altsaa ingen Udsigt til Avancement for S. i de tekniske Fag, og han gik derfor i udenlandsk Tjeneste til Frankrig, som paa dette Tidspunkt var i Krig med England. Under Admiralerne Touche de Treville og Grev de Grasse gjorde han god Tjeneste, bivaanede adskillige interessante Søslag og blev dekoreret med Ordenen pour le merite militaire. Med en udmærket Anbefaling fra Grasse, med hvem han vedblev at staa i venskabelig Forbindelse, vendte han hjem 1782 og udnævntes her til Generaladjudant.

Forinden sin Udenlandsrejse var S. 1776, efter at have skrevet en prisbelønnet Afhandling om Skibes Kjølbrækkelighed, bleven optaget i Videnskabernes Selskab samt bleven Medlem af Konstruktionskommissionen; sin Virksomhed her gjenoptog han nu og konstruerede flere mindre Orlogsfartøjer, bl.a. den fra Slaget paa Reden bekjendte synkefri Fregat «Hjælperen». Efterhaanden kom han dog mere og mere i Modsætningsforhold til den geniale Gerner, hvem han trods sine gode Evner var absolut underlegen; den daværende Overkrigssekretær F. C. Rosenkrantz, der hadede Gerner, æggede ham til at fortrædige denne, endog i den Grad, at Gerner herover tog sin Død (1787). S. arvede nu dennes Post som Fabriksmester, først midlertidig ansat, men fra 1789 fast, og byggede under sin Funktionstid adskillige gode Skibe. Nemesis fulgte ham imidlertid i Kjølvandet. Gerners Elev, den senere Fabrikmester Hohlenberg (VII, 505), traadte ind i Konstruktionskommissionen og forfulgte ham her samt paa andre Maader af al Magt, saa at S., hvis Helbred i Forvejen var svagt, til sidst tabte Modet og blev greben af en dyb Melankoli. Denne tiltog med Aarene, og i Begyndelsen af 1796 maatte han nedlægge sit Embede. Kort efter (29. Febr.) gjorde han ved at springe ud af Vinduet fra sin Bolig paa Toldbodvejen Ende paa sit Liv. - Stibolt blev 8. Juli 1791 gift med Kirsten Giildencrone Kaas (født 5. Januar 1769, død 30. Dec. 1841), Datter af Kontreadmiral Ulrik. Christian Kaas (mur). (IX, 72).


Billedet er link til tegninger på Søfartsmuseet i Helsingør.

Tuschtegning fra skitsebog fra 1763 tilhørende Hans Henrich Stibolt (1735-1793) og Andreas Henrik Stibolt (1739-1821). Bogen indeholder 64 upaginerede blade af alle slags skibe, fartøjer og både etc. Her et Orlogsskib,

Postsmakke MERCURIUS. Bygget til Storebæltsoverfarten efter tegninger af fabriksmester E.W. Stibolt. 57' x 16'6'' x 7'9''; 20 clstr. Modellen er i skala 1:24 og er bygget i 1960 af bådebygger og konservator Christian Nielsen efter tegninger på Rigsarkivet.

Kilde: Museet for søfart


Thomas Christian Stibolt (1744-1816)

Thomas Christian Stibolt

Adelskalender 1912: Født 5. september 1744 på Christiansø, 1765 Sekondløjtnant i søetaten, 1773 Premierløjtnant, 1781 Kaptainløjtnant, 1783 Kommandant på Christiansø, 1789 Kaptain, død 26. maj 1816. Gift 25. juni 1785 i Holmens Kirke med Marie Magdalene Dresing, født. 1745, dø d25. jan. 1807 i København, begravet fra Holmens Kirke.


Hans hustru Marie Magdalene Dresing var datter af provst Stefan Didriksen Dresing (1712-1792) og hustru Barbara Laurentia Nielsdatter Barchmann (1718-1789). Thomas og Marie fik 1 barn:

  1. Carhrina Laurentzia (Cathrine Laurentze), født 1786 på Christiansø, død 2. januar 1807 i København, begravet fra Holmens Kirke.


Thomas Christian Stibolt. Den tredje kommandant Stibolt og den første kommandant, som er født på Christiansø (1744), havde i sin ungdom faret på de store have i "Det asiatiske Compagni"s skibe, men uden eksamen. Løjtnant blev han først i 1765 efter at have underkastet sig en teoretisk prøve med følgende vidnesbyrd: "Han har et godt Begreb, men ikke stort Geni". Stibolt havde imidlertid svage lunger, så han i 1770 måtte søge om tilladelse til et kurophold på Christiansø, hvilket kom til at vare 5 år. Derefter forsøgte han sig atter som sømand og kom blandt andet med orlogsskibet "Wagrien" til Nicobarerne. Om denne ekspedition fik han ordre til at indsende en rappert. "Hvad han ved om forholdene på øerne og om deres Generhvervelse for den danske Krone, samt hvad der bør gøres for, at de kan blive nyttige for den danske Stat".

I 1782 indsendte han sin promemoria til Kommercekollegiet, og 11. juni 1783 blev han kommandant på sin fødeø. Han havde ikke været her mere end eet år, før han af en generalkrigsret blev dømt til at reprimanderes og bøde til Søkvæsthuset, fordi han havde været uforsigtig at modtage betaling ved en session i Sønderjylland. Han blev dog captajn i 1798; men ved den forandring, som den kongelige resolution af 7. marts 1795 medførte i fæstningens officersforhold, blev han afskediget af søetaten med fuld gage i ventepenge 426 rdl. 60 sk. ...

Kilde: Anker E. Kofoed: Christiansøs Historie, Christiansøs Museum i kommission hos Colbergs Boghandels A/S, Rønne 1984. Jubilæumsudgave 1684 - 19. JUNI - 1984, side 165.


Paa Christiansøe er en Degn navnlig ,Claus Andresen (f. 1751) blev 1772 Student fra Helsingør og kaldtes 1787 til Degn paa Christiansø, hvorfra han 1790 forflyttedes til Østerlarsker-Gudhjem paa Bornholm, hvor han døde 1816. Han var en ikke helt uheldig og meget produktiv Digter, hvis Arbejder i nyeste Tid er blevet fremdraget af deres Glemsel, jvf. Ehrencron-Müller, Forfatterlexikon. I. S. 124 med Kildehenvisninger. Han har prædiket engang og yttret den Meening, at Hedningene ei blive fordømte i Almindelighed. Commandanten paa Fæstningen en Stiboldt, Thomas Christian Stibolt (1744-1816) blev 1783 Kommandant paa Christiansø (og) ansaae denne Sætning saa farlig for Religionen og Staten, at han loed anordne en Krigsret over Degnen. Dommerne ansaae Degnen strafskyldig for hans vovelige Meening og forbød ham Prædikestolen. Degnen kom herover og beklagede sig over Dommen og underhaanden blev Commandanten advaret at bekymre sig aleene om de legemlige og ikke aandelige Stridsmænd.

Kilde: http://0509.absalon.nu/bibliotek/boeger/HMK_1950_4R_2B_H_3-4/2/

Bog: HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN - Årbog 1950 UDDRAG AF JOHAN PHILIP KNEYLN ROSENSTAND-GOlSKES EFTERRETNINGER - H. og L. EHRENCRON-MÜLLER.


Lillebror, død som spæd.


Christoffer Stibolt, født 14. august 1747 på Christiansø. Død i juni 1771 (måske 1772) i Algier på orlogsskibet "Grønland", hvor hans storebror Hans Henrik (H.H.) var næstkommanderende..


Margrethe Eleonore Stibolt, født 7 maj 1751. Død 1752 på Christiansø.


Frederik Michael Stibolt, født 13 maj 1753. Død 1754 på Christiansø.


Frederik Michael Stibolt, født 5 juni 1756 på Christiansø. Død 30. december 1787 i københavn. Begravet fra Holmens Kirke og senere ført til Christiansø.